ประวัติและพัฒนาการของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

home    ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิมชื่อ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2516 โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์จงดี สุขถมยา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ได้ติดต่อขอหนังสือตำราทางการแพทย์จากโรงพยาบาล Fifth Field ซึ่ง เป็นโรงพยาบาลของทหารอเมริกันที่มาตั้งฐานทัพใน ประเทศไทย ที่ขณะนั้นรัฐบาลอเมริกันมีนโยบายจะถอนฐานทัพกลับประเทศ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้รับหนังสือตำราทางการแพทย์มาจำนวนหนึ่ง นายแพทย์เกษม ลิ่มวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ขณะนั้นได้ขอยืมสถานที่ของคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จัดเป็นห้องสมุดเล็ก ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางเมตร โดยมีอาจารย์พยาบาลคือ คุณพริ่มเพรา สุชาดานนท์ดูแล
พ.ศ.2518 คณะแพทยศาสตร์ได้ทาบทาม บรรณารักษ์ จากหอสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้โอนมาทำหน้าที่บรรณารักษ์เพื่อดำเนินงานห้องสมุดตามหลักวิชาการทาง บรรณารักษ์ศาสตร์

พ.ศ.2519 คุณวรนุช เตียว ตระกูล บรรณารักษ์จากหอสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โอนมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์รับผิดชอบงานห้องสมุด และ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จนถึงเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน2550

พ.ศ.2523 ห้องสมุดย้ายมาตั้งที่ชั้น 3 ของอาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ.2529 ห้องสมุดย้ายมาตั้งที่ชั้น 2-3 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทย ศาสตร์

ซึ่ง เป็นที่ตั้งในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 2,042 ตารางเมตร

พ.ศ.2532 ในเดือน พฤษภาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ มีการจัดตั้งสำนักวิทย บริการ และมีคำสั่งให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์และบุคลากรทั้งหมดโอนไปสังกัดสำนักวิทย บริการ ยกฐานะขึ้นเป็นฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัด สำนักวิทยบริการ แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ใน การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุ สิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสวัสดิการอย่างต่อเนื่องตลอดมา

1 สิงหาคม พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคำสั่งให้ฝ่ายหอสมุดวิทยา ศาสตร์สุขภาพและบุคลากรโอนย้ายมาสังกัดสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของสำนัก ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร แต่ในทาง ปฏิบัติฝ่ายหอสมุดฯ อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ยังคงให้การสนับสนุนทางด้านต่างๆ เหมือนเดิม


 

   pub

   esevices
     
     

  

  

 

  

Visitor Counter mar 24, 14

1224144
Today
This Month
Last Month
All days
598
8193
7
1224144

Online (15 minutes ago):12
12 guests

Your IP:54.160.153.233
Joomla templates by Joomlashine