ประวัติและพัฒนาการของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

home    ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิมชื่อ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2516 โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์จงดี สุขถมยา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ได้ติดต่อขอหนังสือตำราทางการแพทย์จากโรงพยาบาล Fifth Field ซึ่ง เป็นโรงพยาบาลของทหารอเมริกันที่มาตั้งฐานทัพใน ประเทศไทย ที่ขณะนั้นรัฐบาลอเมริกันมีนโยบายจะถอนฐานทัพกลับประเทศ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้รับหนังสือตำราทางการแพทย์มาจำนวนหนึ่ง นายแพทย์เกษม ลิ่มวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ขณะนั้นได้ขอยืมสถานที่ของคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จัดเป็นห้องสมุดเล็ก ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางเมตร โดยมีอาจารย์พยาบาลคือ คุณพริ่มเพรา สุชาดานนท์ดูแล
พ.ศ.2518 คณะแพทยศาสตร์ได้ทาบทาม บรรณารักษ์ จากหอสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้โอนมาทำหน้าที่บรรณารักษ์เพื่อดำเนินงานห้องสมุดตามหลักวิชาการทาง บรรณารักษ์ศาสตร์

พ.ศ.2519 คุณวรนุช เตียว ตระกูล บรรณารักษ์จากหอสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โอนมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์รับผิดชอบงานห้องสมุด และ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จนถึงเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน2550

พ.ศ.2523 ห้องสมุดย้ายมาตั้งที่ชั้น 3 ของอาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ.2529 ห้องสมุดย้ายมาตั้งที่ชั้น 2-3 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทย ศาสตร์

ซึ่ง เป็นที่ตั้งในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 2,042 ตารางเมตร

พ.ศ.2532 ในเดือน พฤษภาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ มีการจัดตั้งสำนักวิทย บริการ และมีคำสั่งให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์และบุคลากรทั้งหมดโอนไปสังกัดสำนักวิทย บริการ ยกฐานะขึ้นเป็นฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัด สำนักวิทยบริการ แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ใน การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุ สิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสวัสดิการอย่างต่อเนื่องตลอดมา

1 สิงหาคม พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคำสั่งให้ฝ่ายหอสมุดวิทยา ศาสตร์สุขภาพและบุคลากรโอนย้ายมาสังกัดสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของสำนัก ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร แต่ในทาง ปฏิบัติฝ่ายหอสมุดฯ อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ยังคงให้การสนับสนุนทางด้านต่างๆ เหมือนเดิม


 

   pub

   esevices
     
     

  

  

 

  

Visitor Counter mar 24, 14

1349676
Today
This Month
Last Month
All days
136
4332
3536
1349676

Online (15 minutes ago):5
5 guests

Your IP:18.232.38.214
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com