บริการห้องศึกษากลุ่ม (Group Study Room)

     •   บริการห้องศึกษากลุ่ม (Group Study Room) สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยมีความเป็นส่วนตัว

   ขอใช้ห้องติดต่อ : เคาน์เตอร์บริการวารสาร ชั้น 2

   หมายเลขโทรศัพท์: 07445-1173 หรือหมายเลขภายใน 1173

******************************************************************************

  ระเบียบการใช้ห้องศึกษากลุ่ม (Group Study Room)

*******************************************************************************