บริการสำเนาบทความที่มีในห้องสมุด(Article Request)

    •  บริการสำเนาบทความที่มีในห้องสมุด  เป็นบริการขอสแกนบทความวารสารตั้งแต่ ปี 2000  หรือ download บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในห้องสมุด  โดยจัดส่งให้ผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. เข้าไปที่ http://lib.med.psu.ac.th/eservices/

2. เลือก Article Request บริการสำเนาบทความที่มีในห้องสมุด

3. อ่านรายละเอียดขอบเขตการขอใช้บริการ และ คลิกยอมรับเงื่อนไข

4. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอใช้บริการ เช่น ชื่อนามสกุลผู้ขอบทความ

ตำแหน่ง คณะ เบอร์โทรศัพท์ E-mail รายละเอียดเอกสารที่ต้องการขอใช้บริการ เป็นต้น

5. เลือกประเภทของเอกสารที่ต้องการขอ เช่น บทความวารสาร หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

6. คลิกที่ ส่งคำขอ

7. หลังจากที่ห้องสมุดได้รับคำขอแล้วจะติดต่อแจ้งผลการขอกลับไปยังผู้ใช้บริการทาง E-mail

8. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบคำขอใช้บริการได้ตามขั้นตอนข้อ 1 และเลือก Check Request บริการตรวจสอบคำขอออนไลน์

และเลือก Article Request+Interlibrary Loan

  การชำระค่าใช้จ่าย

•  กรณีบุคคลภายนอก หรือ บทความที่ต้องถ่ายสำเนาเอกสารก่อนสแกน ผู้ใช้บริการต้องติดต่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์บริการ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  มีปัญหาในการใช้บริการติดต่อ : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7445 1179   หรือ   หมายเลขภายใน  1179

  E - mail : libmed.psu@gmail.com