บริการหนังสือสำรอง (Reserve Book)

    •  บริการหนังสือสำรอง   เป็นบริการที่อาจารย์สามารถแจ้งรายชื่อ หนังสือ หรือเอกสารที่มีจำนวนจำกัด แต่มีผู้เรียนจำนวนมากในแต่ละภาคการศึกษาให้ห้องสมุดจัดทำเป็นหนังสือสำรอง โดยกำหนดขอยืมตั้งแต่ 1-3 วัน เพื่อให้หนังสือหรือเอกสารดังกล่าวหมุนเวียนใช้อย่างต่อเนื่อง

   ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ :  เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

   หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7445 1172 หรือหมายเลขภายใน  1172

   E - mail :  prapatsorn.a@psu.ac.th