บริการอินเทอร์เน็ต (Internet )

       •  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยใช้ login และ password ของระบบ PSU  Passport เพื่อเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

  มีปัญหาในการใช้บริการติดต่อ : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7445 1179  หรือ หมายเลขภายใน  1179

  E - mail : libmed.psu@gmail.com