บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

•  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการให้ยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน โดยใช้บัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ติดรหัสบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ใช้บัตรบุคลากร
ที่ออกโดยคณะที่ติดรหัสบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด

สิทธิการยืม

    หนังสือ ยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน/เล่ม

   วารสาร ยืมได้ 3 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน/เล่ม (วารสารเย็บเล่มไม่อนุญาตให้ยืมออก)

     ซีดีวิชาการ ยืมได้ 3 แผ่น ระยะเวลา 14 วัน/แผ่น

           สิทธิการยืม ประเภทสมาชิก อาจารย์ ระยะเวลาการยืม 30 วัน/เล่ม

ระเบียบการยืม

1. ผู้ยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืม และรับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในรายการยืมของตนเอง

2. ผู้ยืมสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้อีก 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศมีผู้จอง

3. ผู้ยืมไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ กรณีที่บัตรหมดอายุ หรือ ค้างค่าปรับเกิน 500 บาท

4. ไม่มอบบัตรสมาชิกของตนเอง หรือ บัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของตนเองให้ผู้อื่นนำมายืม

5. หากยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบห้องสมุด ในอัตราค่าปรับ 3 บาท/วัน/รายการ

6. กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย ผู้ยืมต้องชำระค่าชำรุดเสียหายหรือ ซื้อทดแทนตามระเบียบของห้องสมุด

  การจองหนังสือ (Hold)

• ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะจองทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้อื่นยืมออกไป ก่อน โดยสามารถจองได้จากหน้าจอสืบทรัพยากรสารสนเทศ OPAC Search  หรือ http://opac-healthsci.psu.ac.th/ (การจองหนังสือ (Hold)  เพื่อให้ห้องสมุดจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศนั้นเมื่อได้รับคืน  ทั้งนี้ห้องสมุดจะจัดเก็บไว้ที่ตู้หนังสือจอง เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  เป็นเวลา 3  วัน (นับวันที่ถัดจากวันรับคืน) เมื่อเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นบริการตามปกติ

  การยืมหนังสือต่อ (Renew)

• ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศครบกำหนดส่ง และไม่มีผู้จองผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อ (Renew)ได้อีก 1 ครั้ง โดยยืมต่อด้วยตนเองที่ http://opac-healthsci.psu.ac.th/
(คู่มือการยืมหนังสือต่อ (Renew) ขอยืมต่อทางโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน โทร. 0 7445 1172 หรือหมายเลขภายใน 1172

  บริการหนังสือสำรอง (Reserve Book)

• บริการหนังสือสำรอง เป็นบริการที่อาจารย์สามารถแจ้งรายชื่อ หนังสือ หรือเอกสารที่มีจำนวนจำกัด แต่มีผู้เรียนจำนวนมากในแต่ละภาคการศึกษาให้ห้องสมุดจัดทำเป็นหนังสือสำรอง โดยกำหนดขอยืมตั้งแต่ 1-3 วัน เพื่อให้หนังสือหรือเอกสารดังกล่าวหมุนเวียนใช้อย่างต่อเนื่อง

  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ : เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหมายเลขโทรศัพท์ : 0 7445 1172 หรือหมายเลขภายใน 1172