บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Reference Service)

• บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  เป็นบริการช่วยตอบคำถามของผู้ใช้บริการตลอดจนช่วยค้นหาข้อมูลจากสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร จากสิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีในห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  ผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการได้หลายช่องทางดังนี้

     1. ใช้บริการด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
     2. ใช้บริการทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7445 1179 หรือ หมายเลขภายใน 1179
     3. Chat with a librarian ติดต่อ libmed.psu@gmail.com
     4. Ask a librarian ติดต่อ prapatsorn.a@psu.ac.th หรือ
  มีปัญหาในการใช้บริการติดต่อ : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7445 1179 หรือ หมายเลขภายใน  1179

  E - mail : libmed.psu@gmail.com