บริการตรวจเอกสารอ้างอิง (Citation Clinic)

  บริการตรวจเอกสารอ้างอิง (Citation Clinic)
    • บริการตรวจเอกสารอ้างอิง  เป็นบริการสำหรับอาจารย์  นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานของรัฐสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการเขียนเอกสารอ้างอิงผลงานวิชาการ  เช่น  หนังสือ  รายงานการวิจัย  คู่มือ บทความวารสาร  ได้ถูกต้องตามรูปแบบ Vancouver และ APA

  มีปัญหาในการใช้บริการ ติดต่อ  :  เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

   หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7445 1179 หรือ หมายเลขภายใน  1179

   E - mail : libmed.psu@gmail.com

***************************************************************