บริการขอเอกสารระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)

• บริการขอเอกสารระหว่างห้องสมุด  เป็นบริการขอสำเนาเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บทความในหนังสือ  บทความวารสาร  รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีในห้องสมุด  โดยขอจากห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศอื่นๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (WHO  SEAMIC)

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1.  ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีในห้องสมุด โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Databases) หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ที่ห้องสมุดบอกรับ

2. ตรวจสอบแหล่งที่มีเอกสารจากฐานข้อมูล Journal link http://www.journalink.or.th ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog of Thailand)

3. กรอกแบบฟอร์มขอเอกสารระหว่างห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ขอใช้บริการทางออนไลน์ ดังนี้

       3.1 เข้าไปที่ http://lib.med.psu.ac.th/eservice/
       3.2 เลือก Article Request / Inter Library Loan บริการขอสำเนายทความวารสาร และขอเอกสารระหว่างห้องสมุด
       3.3 อ่านรายละเอียดขอบเขตการขอใช้บริการ และ คลิกยอมรับเงือนไข
       3.4 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอใช้บริการ เช่น ชื่อ นามสกุลผู้ขอใช้บริการ ตำแหน่ง คณะ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail รูปแบบเอกสารที่จัดส่ง ชื่อเอกสารที่ต้องการขอ เป็นต้น
       3.5 เลือกประเภทของเอกสารที่ต้องการขอ เช่น บทความวารสาร หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์
       3.6 คลิกที่ ส่งคำขอ
       3.7 หลังจากที่ห้องสมุดได้รับคำขอเอกสารระหว่างห้องสมุดแล้วจะติดต่อแจ้งผลการขอ และค่าใช้จ่ายกลับไปยังผู้ใช้บริการทาง E-mail
       3.8 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบตำขอใช้บริการได้ตามขั้นตอนข้อ 1 และเลือก Check Request บริการตรวจสอบคำขอออนไลน์ และเลือก Check Article Request + Interlibrary Loan

4. ผู้ใช้บริการชำระเงินมัดจำค่าขอเอกสารที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

5. รอรับการแจ้งผลการขอเอกสารทางโทรศัพท์ หรือ E-mail

6. รับเอกสารที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า หรือ ทาง E-mail

   มีปัญหาในการใช้บริการ ติดต่อ : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

   หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7445 1179 หรือ  หมายเลขภายใน  1179

   E - mail :  libmed.psu@gmail.com