บริการขอหมายเลข ISBN (International Standard Book Number: ISBN)

    •  ISBN หรือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เป็นรหัสเฉพาะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นผู้กำหนดเลขให้แต่ละประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยให้สำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นผู้ให้บริการเลข ISBN

•  ติดต่อขอหมายเลข ISBN ได้ที่ งานบริการตอบคำถาม
•  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•  URL :https://clib.psu.ac.th/services/10-services1/10-services1-7.html