คู่มือการ Renew Hold
         Search for Books, Journals in Library (Web OPAC)

opac2

                  >>> Journal Article Search<<<


   Single Search Service @ Prince of Songkla University

     
                 Keyword Title Author
       

-

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล จากเว็บสำนักทรัพยากรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2352 โทรสาร 0-7428-2398