วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการให้บริการสารสนเทศทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตภาคใต้

พันธกิจ

1. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองของ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่สังคมและชุมชนในเขตภาคใต้

.