ประวัติและพัฒนาการของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

        ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิมชื่อ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2516 โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์จงดี สุขถมยา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ได้ติดต่อขอหนังสือตำราทางการแพทย์จากโรงพยาบาล Fifth Field ซึ่ง เป็นโรงพยาบาลของทหารอเมริกันที่มาตั้งฐานทัพในประเทศไทย ที่ขณะนั้นรัฐบาลอเมริกันมีนโยบายจะถอนฐานทัพกลับประเทศ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้รับหนังสือตำราทางการแพทย์มาจำนวนหนึ่ง นายแพทย์เกษม ลิ่มวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ขณะนั้นได้ขอยืมสถานที่ของคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จัดเป็นห้องสมุดเล็ก ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางเมตร โดยมีอาจารย์พยาบาลคือ คุณพริ่มเพรา สุชาดานนท์ดูแล

 

 พ.ศ.2518 คณะแพทยศาสตร์ได้ทาบทาม บรรณารักษ์ จากหอสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้โอนมาทำหน้าที่บรรณารักษ์เพื่อดำเนินงานห้องสมุดตามหลักวิชาการทาง บรรณารักษ์ศาสตร์

 

พ.ศ.2519 คุณวรนุช เตียวตระกูล บรรณารักษ์จากหอสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอนมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์รับผิดชอบงานห้องสมุด และ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จนถึงเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน2550

 

พ.ศ.2523 ห้องสมุดย้ายมาตั้งที่ชั้น 3 ของอาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

 

พ.ศ.2529 ห้องสมุดย้ายมาตั้งที่ชั้น 2-3 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 2,042 ตารางเมตร

 

พ.ศ.2532 ในเดือน พฤษภาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดตั้งสำนักวิทยบริการ และมีคำสั่งให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรทั้งหมดโอนไปสังกัดสำนักวิทยบริการ ยกฐานะขึ้นเป็นฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดสำนักวิทยบริการ แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุ สิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสวัสดิการอย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

1 สิงหาคม พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคำสั่งให้ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพและบุคลากรโอนย้ายมาสังกัดสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร แต่ในทางปฏิบัติฝ่ายหอสมุดฯ อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ยังคงให้การสนับสนุนทางด้านต่างๆ เหมือนเดิม