Group Study Room

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรอกข้อมูลผู้จอง

ชื่อ - สกุล
สถานะ
ชั้นปี *เฉพาะนักศึกษาแพทย์
วันที่ เดือน ปี
ห้องที่ / จำนวน คน
ช่วงเวลา ถึง *ไม่เกิน 2 ชั่วโมง / ครั้ง

** ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และประกาศของห้องสมุด
** ก่อนใช้บริการ กรุณายืนยันก่อนเข้าใช้ที่เคาน์เตอร์