ข้อมูลทั่วไป
วันที่ : 22-02-2020     
ชื่อ   นามสกุล 
สถานะ   อาจารย์       นักวิจัย       ผู้ช่วยวิจัย     บุคลากร
ภาควิชา / หน่วยงาน      คณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์   ต่อ    โทรศัพท์มือถือ
E-mail   
 
วารสารที่ต้องการตรวจสอบค่า Impact Factor (IF) ปี 2017  
ชื่อเต็มของวารสาร                                                  ค่า Q1-4 @ Web of Science
 1.  ค่า Q
 2.  ค่า Q
 3.  ค่า Q
 4.  ค่า Q
 5.  ค่า Q
 6.  ค่า Q
 7.  ค่า Q
 8.  ค่า Q

      *วารสารต่างประเทศที่มีค่า Impact Factor นั้นต้องมีค่า Quartile (Q1-4) ในฐานข้อมูล Web of Science เท่านั้น
      *วารสารไทย ตรวจสอบค่า Impact Factor ในฐานข้อมูล TCI ที่ Link
 
กรุณา  "คลิกเครื่องหมายถูกในช่องที่ สอง เท่านั้น " เพื่อยืนยัน ==>   1. 2.